ประกันชีวิตกับการวางแผนภาษีบุคคล

ประกันชีวิตกับการลดหย่อนภาษี

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาด้วยเบี้ยประกันชีวิต มี 4 รายการได้แก่

1.เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

 • ต้องเป็นประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป
 • หักค่าลดหย่อนและยกเว้นได้ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เมื่อรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพ (สิทธิ์ลดหย่อน 25,000 บาท) แล้วไม่เกิน 100,000 บาท
 • การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรส

 

แบบประกันที่แนะนำ ซัมซุงสมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8, ซัมซุงสมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6, ซัมซุงแฮปปี้ 60

2.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

 • ต้องเป็นประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญต้องมีความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป
 • จ่ายผลประโชน์เป็นเงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น
 • ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันครบถ้วนเพื่อได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
 • หักค่าลดหย่อนในอัตรา 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

แบบประกันที่แนะนำ ซัมซุงประกันบำนาญ 85/60, ซัมซุงประกันบำนาญ 85/5

3.เบี้ยประกันสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท 

 • เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ตัวอย่างของเบี้ยประกันสุขภาพที่นำมาใช้ลดหย่อนได้ ตามรูป

 

4.เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

 • ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ทำประกันสุขภาพให้บิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามี/ภรรยาของผู้มีเงินได้
 • บิดามารดาแต่ละคนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ผู้มีเงินได้หรือสามี/ภรรยาของผู้มีเงินได้จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมาย
 • บุตรที่ยื่นความประสงค์ขอหนังสือรับรองจะต้องเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์เท่านั้น

 

 

ประกันชีวิตกับการวางแผนภาษี

 

วิธีการคำนวณภาษีและฐานภาษีปี 2563

 

 

รายการค่าลดหย่อนภาษีปี 2563

 

ผลิตภัณฑ์ของไทยซัมซุงประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้

 

Visitors: 46,306